Az
 
MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója
 
Az
 
MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója
 
 
 
Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (rövidített cégnév: MKUK Nonprofit Kft.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-889868 székhely: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. A. ép. 4. em. 18.; pénzforgalmi jelzőszám: 1170800120557425-00000000; adószám: 14121212-2-42) /továbbiakban ,,Adatkezelő”/ az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban az „Infotv.”) alapján történő adatkezelési és adatvédelmi elveit, és szabályait rögzíti.
 
 
1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:
 
Az Adatkezelő cégneve: MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: MKUK Nonprofit Kft.)
 
Székhelye: 1147 Budapest, Telepes utca 72-74. A. ép. 4. em. 18.
 
Postai címe:1147 Budapest, Telepes utca 72.74. A. ép. 4. em. 18
 
Telephely: 1135 Budapest, Újvilág utca 35/a. 1. em. 3-4.
 
Cégjegyzékszáma: 01-09-889868
 
Telefonszáma:
+36 70 905 7393 - Nédó Olga kulturális vezető
+36 30 954 8664 - Márton Zoltán színházi titkár
Előzetes telefonos egyeztetés után, hétköznap 10-16-ig az Újvilág utca 35/a (4-es kapucsengő) szám alatt is lehet jegyet vásárolni. 
E-mail címe: jegy@mkuk.hu
 
URL címe: http://mkuk.hu/jegyek-es-berletek
 
 
2. A Tájékoztató hatálya, célja, módosítása:
 
Jelen tájékoztató rendelkezései mindazon személyek (érintettek) személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik, (így színházi jegyet vagy bérletet vásárolnak, felhasználnak) vagy a hírlevél küldésre, elektronikus kapcsolattartásra önként jelentkeztek, vagy az Adatkezelő Facebook oldalán regisztráltak, az Adatkezelő weboldalát látogatják, illetve sajtókommunikációt folytatnak az Adatkezelővel.
 
A jelen Tájékoztató 2020.01.22.-én lép hatályba és annak hatálya visszavonásig tart.
 
A jelen Tájékoztatót az Adatkezelő bármikor egyoldalúan jogosult módosítani.
 
A jelen Tájékoztató célja, hogy megismerhetővé tegye az érintettek számára az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatát.
 
 
3. Az adatkezelés elvei:
 
Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatvédelemmel kapcsolatos jogoknak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig a GDPR valamint az Infotv. rendelkezéseivel összhangban, a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez szükséges minimális mértékben kezeli és tárolja. Az Adatkezelő a személyes adatokat a céltól eltérően nem használhatja fel.
 
Amennyiben az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az általa kezelt adatokat, erről az érintettet előzetesen, írásban tájékoztatja, annak érdekében, hogy a szükséges hozzájárulást megszerezze, és egyben biztosítsa az érintettnek az eredeti céltól eltérő adatkezelés megtiltásának lehetőségét.
 
Mindezekre tekintettel az Adatkezelő különösen az alábbi adatkezelési alapelveket alkalmazza:
 
-Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból és a célokkal összeegyeztethető módon gyűjt, továbbá a személyes adatokat e célokkal összeegyeztethető módon kezeli (vö.: célhoz kötött adatkezelés elve)
 
-Az Adatkezelő az adatkezelést annak célja szempontjából megfelelően, és a szükségesre korlátozva végzi, erre való tekintettel nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges. (vö.: adattakarékosság elve)
 
-Az Adatkezelő adatkezelése pontos és naprakész, ezért minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (vö.: pontosság elve)
 
-Az Adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (vö.: korlátozott tárolhatóság elve)
 
-Az Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (vö: integritás és bizalmas jelleg elve)
 
-Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (vö.: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve)
 
-Az Adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért, aminek érdekében gondoskodik az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. (elszámoltathatóság elve)
 
 
4. Az Adatkezelés jogalapja, jogszerűsége:
 
Az Adatkezelő a GDPR 6. (1) cikk értelmében a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
 
 
5. A kezelt adatok köre és azok törlésének határideje:
 
5.1. A hírlevél küldés, elektronikus kapcsolattartás, sajtókommunikáció esetében:
 
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre: családi-, és utónév, e-mail cím, képviselt média szervezet. A családi-, és utónév kezelése azt a célt szolgálja, hogy a hírlevél küldésre regisztráló, vagy az elektronikus kapcsolattartásra igényt tartó felhasználók az adatbázisban azonosíthatóak legyenek, és velük a kapcsolat elektronikus úton tartható legyen, tekintve hogy az Adatkezelő csak az önkéntesen regisztráló, vagy elektronikus kapcsolattartásra igényt tartó érintettek számára nyújt hírlevélküldő szolgáltatást, vagy biztosít elektronikus kapcsolattartást. Az e-mail cím a hírlevél küldésre regisztráló felhasználóknak, valamint az elektronikus kapcsolattartásra igényt tartó felhasználóknak az adatbázisban történő azonosításához és a kapcsolattartáshoz szükséges. A képviselt média szervezet megjelölése a sajtó és média képviselőinek azonosítását szolgálja, mivel az Adakezelő a sajtókommunikációja keretében kifejezetten a média együttműködőit kívánja megszólítani.
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű hozzájárulása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, amely jelen esetben a hírlevélre, elektronikus kapcsolattartásra történő önkéntes feliratkozás útján történik.
 
Az Adatkezelő a fenti adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás az info@mkuk.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonható.
 
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az nevét tartalmazza, bárki teljesen szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.
 
5.2. A színházjegyek és bérletek megvásárlásával, felhasználásával kapcsolatosan:
 
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre a családi-, és utónév, telefonszám, e-mail cím, tranzakció száma, dátuma és időpontja, amelyek a színházjegy és bérlet megvásárlásához, illetve felhasználáshoz szükségesek.
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) és b) pontja alapján az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű hozzájárulása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, amely jelen esetben a színházjegy vagy bérlet megvásárlásával, vagy felhasználásával történik, illetve az adatkezelés a színházjegy/bérlet megvásárlásával és felhasználásával létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
 
A családi-, és utónév, valamint az e-mail cím kezelése azt a célt szolgálja, hogy a jegyet vagy bérletet online módon vásárló érintettek azonosíthatóak legyenek, a jegyek és bérletek megvásárlása ill. a rendezvényeken való részvételi jogosultság közötti kapcsolat-, valamint a belépőjegyek érvényessége ellenőrizhető legyen. A tranzakció száma, dátuma és időpontja, valamint az érintett telefonszámának kezelése azért szükséges, hogy az előadás elmaradása, vagy időpontjának módosulása esetén az érintett rövid úton értesíthető legyen, és a vételár esetleges visszafizetése ne ütközzön akadályba.
 
A személyes adatok kezelésének határideje: színházi bérlet esetében a tranzakció időpontjától számított 90 nap, jegyvásárlás esetében a tranzakciótól számított 90 nap, amelyet követően a az Adatkezelő azokat automatikusan törli. Amennyiben a vásárlási tranzakcióval kapcsolatosan jogvita merül fel, az Adatkezelő az adatokat a jogvita időtartamára őrzi meg, ennek jogalapja a Szolgáltató jogos érdeke, a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerint. A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 
A jegyek és bérletek birtokosa, annak felhasználásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jeggyel meglátogatott előadásról kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen az előadás látogatói is rögzítésre kerülhetnek. Ennek ismeretében minden további díjazás nélkül hozzájárul, hogy az ilyen felvételek a színházi előadásról készült felvétel részeként, illetve a színház reklám és promóciós anyagjain bármilyen módon és formában közzétételre és terjesztésre kerüljenek időbeli korlát nélkül.
 
5.3. Adatkezelés az Adatkezelő Facebook oldalával kapcsolatosan.
 
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre: a családi-, és utónév, e-mail cím, amelyek kezelése azt a célt szolgálja, hogy a Facebook oldalra regisztráló, vagy az ott kapcsolattartásra igényt tartó felhasználók az adatbázisban azonosíthatóak legyenek, és velük a kapcsolat a Facebook oldalon tartani lehessen.
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű hozzájárulása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, amely jelen esetben a Facebook oldalon a történő önkéntes regisztráció, illetve feliratkozás útján történik.
 
Jogellenes tartalom közzététele esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti a közlését. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a Facebook oldala működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 
Az Adatkezelő a fenti adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
 
5.4 A hírlevélszolgáltatás és az Adatkezelő weboldalának látogatása során a rendszer által naplózott egyéb személyes adatok
 
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre: rögzítésre kerül, hogy melyik hírlevél milyen e-mail címre, mely időpontba került kiküldésre. A rendszerben nyomon követhető, hogy az adott e-mail címmel rendelkező megnyitotta-e a hírlevelet és a levélben szereplő linkek bármelyikét megnyitotta-e.
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű hozzájárulása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez, amelyet a hírlevél küldésre való feliratkozással elfogad.
 
Ezen adatok kezelése azt a célt szolgálja, hogy a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonsága megóvásra kerüljön az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése-, és a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat) által, továbbá a felhasználói élmény növelése és a weboldal látogatói igényeinek jobb kiszolgálása érdekében, illetve, hogy az érintettek számára magasabb szintű hírlevél szolgáltatást tudjon nyújtani az Adatkezelő. Mindezek érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.
 
A rendszer a fenti adatokat a keletkezésüktől számít tárolja, majd azokat automatikusan törli.
 
5.5 A számlázással kapcsolatos adatkezelés
 
Az Adatkezelő által kezelt adatok köre: a családi-, és utónév, a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha kötelező, vagy az érintett megadja); a tranzakció száma, dátuma és időpontja és a bizonylat tartalma.
 
Ezen adatok kezelése azt a célt szolgálja, hogy a számlaadásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásra kerülhessenek.
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján az, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 
A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a számla kibocsátásától számítottan a mindenkor hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylatmegőrzési idő.
 
 
6. Adatbiztonság
 
Az Adatkezelő az Infotv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintett adatainak megfelelő biztonságáról gondoskodjon, továbbá a személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai, vagy az Adatfeldolgozók férhetnek hozzá.
 
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat a telephelyén tárolja. Az Adatkezelő az adatokat papír alapon és elektronikus formában tárolja. A papír alapú adatok tárolása zárt iratszekrényben, zárható helyiségben történik. Az elektronikus alapú adatok tárolása hozzáférési jelszóval védett számítógépeken történik. Az Adatkezelő biztonsági mentések útján is biztosítja, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén visszaállíthatók legyenek.
 
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
 
A személyes adatokhoz az Adatkezelő kijelölt munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára.
 
Az Adatkezelő megfelelő személyi és dologi (technikai és informatikai) intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, vagy módosítástól.
 
A személyes adatok feldolgozásához az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
 
Adatfeldolgozó neve: Interticket Kft.
székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. cégjegyzékszám: 01-09-736766
Az adatfeldolgozás célja: jegyértékesítés, számlakibocsátás
 
Adatfeldolgozó neve: Shoya Sustainable Business Communication SRL Társaság
székhelye: Romania, Oradea, str. SF Apostol Andrei nr79, BL PC 82 ap1 cégjegyzékszáma: J5/754/22.02.2019
Az adatfeldolgozás célja: hírlevél küldése
 
 
 
 
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
 
7.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
 
Az érintett személy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött e-mailben, vagy postai levél útján teljesíti.
 
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
 
7.2 A törléshez való jog
 
Az érintett személy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály kötelezi a személyes adatok további tárolására. Ennek hiányában az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségén e-mailben, vagy postai levél útján értesíti az érintettet.
 
7.3. A helyesbítéshez való jog
 
Az érintett személy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (pl. a megadott elérhetőségeit) Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségén e-mailben, vagy postai levél útján értesíti az érintettet.
 
7.4. A tiltakozáshoz való jog
 
Az érintett személy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
 
7.5 Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog
 
Az érintett személy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). amennyiben
- a személyes adatai pontosságát vitatja (az Adatkezelő ebben az esetben arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.
 
7.6. Adathordozhatósághoz való jog
 
Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet. Az Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.
 
 
8. Adatvédelmi incidensek, az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása,
 
8.1 Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak. Az adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően eljárva, az adott incidens hatásait és kockázatait kiértékeli és megteszi az elhárításhoz, adott esetben hatósági bejelentéshez, illetve érintteti értesítéshez szükséges lépéseket.
 
8.2. Az Adatkezelő az elszámoltathatóság elvéből következően az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést ellenőrizni és szükség szerint igazolni tudja. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban említett adatkezelési tevékenységekről az alábbi nyilvántartásokat vezeti írásban, papír alapon vagy elektronikus formában: -érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az Adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása; -adatvédelmi incidensek nyilvántartása; -hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása; -adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása; -ügyfelek nyilvántartása; -marketing célú megkeresések nyilvántartása.
 
 
9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:
 
9.1 Panasz az Adatkezelő felé
 
Az érintett, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be az Adatkezelő felé, aki a panaszt 30 napon belül köteles kivizsgálni.
 
9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárása
 
Az érintett, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a NAIH felé, amelynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: www.naih.hu)
 
Az online ügyindítás a következő URL címen tehető meg: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html. Adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem az Infotv. 60. § (5) bekezdésére tekintettel az online rendszeren keresztül nem nyújtható be, arra csak írásban ad lehetőséget az érintettnek a hatályos jogszabályi környezet.
 
9.3 Bírósági eljárás
 
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
 
 
 
 
………………………………………..
            MKUK Nonprofit Kft.
    Andrássyné dr. Szarka Orsolya
                  ügyvezető
KÖVESSEN MINKET!

Kövesse az Udvari Kamaraszínházat a közösségi oldalakon!

KAPCSOLAT

Jegyrendelés, jegyinformáció: jegy@mkuk.hu

Titkárság: info@mkuk.hu

© 2015 Udvari Kamaraszínház. Minden jog fenntartva! Adatvédelmi nyilatkozat. Designed and created by Adamic